اخذ پذیرش

لطفا جهت بررسی وضعیت کنونی شما و درخواست پذیرش فرم زیر به صورت کامل تکمیل نموده و مواردی که اطلاعی درخصوص آن ندارید را خالی بگذاریذ.

پذیرش تحصیلی

  • اطلاعات شخصی

  • مقطع کارشناسی ارشد

  • مقطع دکتری

  • وضعیت زبان

  • مقالات و سوابق پژوهشی

  • لطفا به صورت کامل توضیح دهید آیا مقاله اکسپت شده دارید؟ چه نوع مقاله ای ؟ژورنال؟کنفرانسی؟داخلی ؟خارجی؟ در دست آماده سازی؟ سابمیت شده؟اکسپت شده؟
  • لطفا تمام سوابق پژوهشی ، تدریس ، پروژه های تخقیقاتی خود را شرح دهید
  • لطفا سوابق کاری رسمی و غیر رسمی خود را شرح دهید
  • ترجیحات پذیرش

  • لطفا در صورت داشتن فایل رزومه یا مدارک جهت بررسی بهتر بارگذاری بفرمایید