رزومه ات رو حرفه ای کن !

آماده سازی رزومه حرفه ای توسط تیم شریف پروژه

ما با رزومه شما چه میکنیم؟!

جمع آوری اطلاعات

اول از همه اطلاعات کامل شما رو میگریم. چیزهایی هست که خودت فکر میکنی مهم نیست! اما مهم هست!!

مشاوره با کارشناس

با یک کارشناس حرفه ای که هزاران رزومه آماده کرده صحبت میکنی! شایدبتونه اطلاعات بیشتر و بهتری از خودت بگیره!

آماده سازی رزومه

رزومه رو برات آماده میکنیم. با کدنویسی! خیلی حرفه ای ، وتمام نکات یک رزومه بینالمللی توش رعایت میشه .

بررسی رزومه

هنوز کار تمام نشده ! وقتی رزومه آماده شد مجددا با کارشناس صحبت میکنی در موردش! شاید بازهم نیاز به اصلاح داشته باشه و بهتر بشه.

people talk

Hold on, chillax! We’re not trying to sell you on our product. Instead, here are some dudes that will do the hard work for us.

I'm usually grossed out by apps, but these guys are legit! It even fits my nifty hat and red hair. Try it, why do I care?
melisa pamuk
product designer
So, the first time I heard of these skateboard guys I was like: what? But now I'm more like: Hell yeah, give me more.
marina dalmas
marketing manager
I don't even know how I got by without this stuff. This right here is the bomb. Especially the awesome filters included.
denis maceoin
music producer

Free trial

All this awesomeness could be yours to experience for free for a limited time period of 30 days.

بالا